Podcast „Ethik Digital“ begleitet Shift-Konferenz 2023

Der Podcast „Ethik Digital“ begleitet die Schweizer Konferenz „Shift 2023“ zum Thema Digitale Ethik. Alles zum Programm